Nagisa+Rika+Taiga View my profile

finish clannad meeting 5 + haruhi come back

posted on 07 Apr 2009 14:18 by animefunclub

มินนาซามะ

ทุกท่านเคยติดการ์ตูนไหม ผมเคย ตอนนี้ก้ยังติดอยู่

 

ดากาดะ(แต่ว่า)

เคยไปมีตติ้งกันเรื่อง การ์ตูนไหม (ไม่นับ Cp กะ แคบซูล นะ)

ใน ฐานะที่ ผมเป็นสมาชิดของบอร์ด TIRKX ผมก้ได้ทำการ เดินทางไป นัดพบกับ กลุ่้มรักการ์ตูน ที่เป็น ผู้สิงสถิตอยู่ใน กระทู้ CLannad (ใครไม่รู้จักขอให้ยกมืนขึุ้น)

 

แล้ว เรื่องทั้งหมด มันก้ผ่านไปแล้ว เมื่อวาน 

โดย ผม มีรูปมาให้ดู ถึงจะแค่รูปเดียวก้เถอะ

 

จงดูซะ 

เหล่า สมาชิกผู้สิงสถิตอยู่บน กระทู้ CLANNAD 

 

ผม คนหลังเลย (หลังสุด) ใส่เสื่อสีขาว (คนตรงกลางน่ะ)

ไปมีตเรื่อง Clannad

 

แต่กลับ คุยกันเรื่อง โทโฮ กันดั้ม psp โทระโดระ และ ETC

 ไม่เหนคุยกันเรื่อง แคลนนาดเลย

 = =

ถ้ามีใครไม่รู้จัก ลอง เข้า WIKI แล้ว หาคำว่า "แคลนนาด(เกม)"

 ดูนะครับ

ตอนนี้ ผมจอตัวไปดู K-ON ก่อนละ โหลดสำเร็จแล้ว 555+

ว่างๆ เอาซัพ นรก Tsubasa มาให้ 

------------------------------------------------------------------------------------

แถมให้เลยเอา้ เอาไปอ่านซะนะงับ

------------------------------------------------------------------------------------

 

sazumiya

Comment

Comment:

Tweet

comment6, èíòèìíûå çíàêîìñòâà â õàáàðîâñêå, ìîðäîâèÿ çíàêîìñòâà ìóæ÷èíû, ñåêñ çíàêîìñòâà õàêàñèè, çíàêîìñòâà ñ äàãåñòàíêàìè,

#622 By Tdewycfo (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:27

comment1, ñåêñ çíàêîìñòâà â ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ñâèíãåð çíàêîìñòâà â êîñòðîìå, ñýêñ-çíàêîìñòâà,

#621 By Fbohqewu (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:15

comment5, êëóá çíàêîìñòâî â ìîíãîëèÿ, åùó ðàçâðàòíûõ äåâóøåê äëÿ çíàêîìñòâà, åêàòåðèíáóðã çíàêîìñòâà ïî àñå,

#620 By Aqqvgrin (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:30

comment4, çíàêîìñòâà ïî êàëèíèíãðàäó íà mail.ru, ñàéò çíàêîìñòâà èç ñàóäîâñêîé àðàâèè, èâàíîâî çíàêîìñòâà åïò, çíàêîìñòâà ëþáåòåëÿ ôåòèø,

#619 By Ijsudjhd (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:19

comment4, îäíîêëàññíèêè çíàêîìñòâà â îäåññå, çíàêîìñòâà â ãîðîäå áàëàêîâî, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ÿëóòîðîâñê,

#618 By Uspxqpsc (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:45

comment6, ñåêñ çíàêîìñòâà â ñëîáîäçåå, çíàêîìñòâà êîìñîìîëüñê -õàáàðîâñê, çíàêîìñòâà ìàìáà çíàêîìñòâà ìàéë ðó, çíàêîìñòâà âëàäèâîñòîê ãîñïîæà,

#617 By Qjymczgx (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:33

comment1, çíàêîìñòâî êóíÿ óðãåí÷, ñàéò çíàêîìñòâà ñî ñòàíöèÿìè ìåòðî, çíàêîìñòâà ïàðèæ ìîñêâà, èíòèì çíàêîìñòâà êóíèëèíãóñ,

#616 By Vxrhrngr (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:11

comment2, ñåêñ çíàêîìñòâà â ãîðîäå ÷àéêîâñêîì, çíàêîìñòâà ñ òðàíñåêñóàëàìè â êèåâå, íîâîóðàëüñê èíòèì çíàêîìñòâà,

#615 By Eoxyazdw (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:59

comment5, rambler çíàêîìñòâà êðóòîìåð, çíàêîìñòâî ñòàâðîïîëüñêèé êðàé ã êèñëîâîäñê, ëó÷øèé ñàéò çíàêîìñòâà â òîìñêå,

#614 By Swhmhumt (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:48

comment1, çíàêîìñòâà ã.äóäèíêà, çíàêîìñòâà ñàíêò ïåòåðáóðã àëåêñåé îâåí, ïëàòíûå çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàíöàìè, çíàêîìñòâà â èíòåðíåòå ðàçâîä,

#613 By