Nagisa+Rika+Taiga View my profile

finish clannad meeting 5 + haruhi come back

posted on 07 Apr 2009 14:18 by animefunclub

มินนาซามะ

ทุกท่านเคยติดการ์ตูนไหม ผมเคย ตอนนี้ก้ยังติดอยู่

 

ดากาดะ(แต่ว่า)

เคยไปมีตติ้งกันเรื่อง การ์ตูนไหม (ไม่นับ Cp กะ แคบซูล นะ)

ใน ฐานะที่ ผมเป็นสมาชิดของบอร์ด TIRKX ผมก้ได้ทำการ เดินทางไป นัดพบกับ กลุ่้มรักการ์ตูน ที่เป็น ผู้สิงสถิตอยู่ใน กระทู้ CLannad (ใครไม่รู้จักขอให้ยกมืนขึุ้น)

 

แล้ว เรื่องทั้งหมด มันก้ผ่านไปแล้ว เมื่อวาน 

โดย ผม มีรูปมาให้ดู ถึงจะแค่รูปเดียวก้เถอะ

 

จงดูซะ 

เหล่า สมาชิกผู้สิงสถิตอยู่บน กระทู้ CLANNAD 

 

ผม คนหลังเลย (หลังสุด) ใส่เสื่อสีขาว (คนตรงกลางน่ะ)

ไปมีตเรื่อง Clannad

 

แต่กลับ คุยกันเรื่อง โทโฮ กันดั้ม psp โทระโดระ และ ETC

 ไม่เหนคุยกันเรื่อง แคลนนาดเลย

 = =

ถ้ามีใครไม่รู้จัก ลอง เข้า WIKI แล้ว หาคำว่า "แคลนนาด(เกม)"

 ดูนะครับ

ตอนนี้ ผมจอตัวไปดู K-ON ก่อนละ โหลดสำเร็จแล้ว 555+

ว่างๆ เอาซัพ นรก Tsubasa มาให้ 

------------------------------------------------------------------------------------

แถมให้เลยเอา้ เอาไปอ่านซะนะงับ

------------------------------------------------------------------------------------

 

sazumiya

Comment

Comment:

Tweet

comment6, èíòèìíûå çíàêîìñòâà â õàáàðîâñêå, ìîðäîâèÿ çíàêîìñòâà ìóæ÷èíû, ñåêñ çíàêîìñòâà õàêàñèè, çíàêîìñòâà ñ äàãåñòàíêàìè,

#622 By Tdewycfo (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:27

comment1, ñåêñ çíàêîìñòâà â ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ñâèíãåð çíàêîìñòâà â êîñòðîìå, ñýêñ-çíàêîìñòâà,

#621 By Fbohqewu (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:15

comment5, êëóá çíàêîìñòâî â ìîíãîëèÿ, åùó ðàçâðàòíûõ äåâóøåê äëÿ çíàêîìñòâà, åêàòåðèíáóðã çíàêîìñòâà ïî àñå,

#620 By Aqqvgrin (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:30

comment4, çíàêîìñòâà ïî êàëèíèíãðàäó íà mail.ru, ñàéò çíàêîìñòâà èç ñàóäîâñêîé àðàâèè, èâàíîâî çíàêîìñòâà åïò, çíàêîìñòâà ëþáåòåëÿ ôåòèø,

#619 By Ijsudjhd (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:19

comment4, îäíîêëàññíèêè çíàêîìñòâà â îäåññå, çíàêîìñòâà â ãîðîäå áàëàêîâî, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ÿëóòîðîâñê,

#618 By Uspxqpsc (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:45

comment6, ñåêñ çíàêîìñòâà â ñëîáîäçåå, çíàêîìñòâà êîìñîìîëüñê -õàáàðîâñê, çíàêîìñòâà ìàìáà çíàêîìñòâà ìàéë ðó, çíàêîìñòâà âëàäèâîñòîê ãîñïîæà,

#617 By Qjymczgx (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:33

comment1, çíàêîìñòâî êóíÿ óðãåí÷, ñàéò çíàêîìñòâà ñî ñòàíöèÿìè ìåòðî, çíàêîìñòâà ïàðèæ ìîñêâà, èíòèì çíàêîìñòâà êóíèëèíãóñ,

#616 By Vxrhrngr (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:11

comment2, ñåêñ çíàêîìñòâà â ãîðîäå ÷àéêîâñêîì, çíàêîìñòâà ñ òðàíñåêñóàëàìè â êèåâå, íîâîóðàëüñê èíòèì çíàêîìñòâà,

#615 By Eoxyazdw (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:59

comment5, rambler çíàêîìñòâà êðóòîìåð, çíàêîìñòâî ñòàâðîïîëüñêèé êðàé ã êèñëîâîäñê, ëó÷øèé ñàéò çíàêîìñòâà â òîìñêå,

#614 By Swhmhumt (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:48

comment1, çíàêîìñòâà ã.äóäèíêà, çíàêîìñòâà ñàíêò ïåòåðáóðã àëåêñåé îâåí, ïëàòíûå çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàíöàìè, çíàêîìñòâà â èíòåðíåòå ðàçâîä,

#613 By Mpvvugpb (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:25

comment2, çíàêîìñòâà â âîðêóòà, ñåêñçíàêîìñòâà â óõòå, çíàêîìñòâà â íåâèííîìûññêå ñâåòëàíà ìåíüøèêîâà, çíàêîìñòâà ñ âåá êàìîé,

#612 By Qiwysnuh (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:14

comment4, çíàêîìñòâà â ðîãà÷åâå, ëþáîâü ïëàíåò çíàêîìñòâà, èíòèì çíàêîìñòâà â êåìåðîâî,

#611 By Pnsnsojg (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:02

comment3, çíàêîìñòâî êàðàãàíäà êàçàõñòàí, ëåíèíãðàäñêàÿ îáëîñòü ã ëóãà çíàêîìñòâà, óàëüíûå çíàêîìñòâà â ðîñòîâå,

#610 By Heufuyhl (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:39

comment3, âñå çíàêîìñòâà â éîøêàð îëå, çíàêîìñòâà èç äèìèòðîâãðàäà, çíàêîìñòâà ðóññêàÿ èñïàíèÿ íîâîñòü, èíòèì çíàêîìñòâà â ñëàâÿíñêå- íàêóáàíè,

#609 By Zfhzklux (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:28

comment1, çíàêîìñòâîî ñ ìóæ÷èíîé, ðàìèëåð çíàêîìñòâà, èíòèì çíàêîìñòâà ìàãàñ,

#608 By Xurybmdh (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:05

comment4, ñåêñ çíàêîìñòâà â òóàïñå, íîâîêóéáûøåâñê èíòèì, çíàêîìñòâà õîòèìñê, ñåêñ çíàêîìñòâà íåò,

#607 By Zqmjyyhw (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:54

comment2, çíàêîìñòâî êðàñíîäàð ïî sms, çíàêîìñòâî äëÿ ñåêñà â òàãàíðîãå, çíàêîìñòâî ïî âîëãîãðàäó,

#606 By Fiybgbbg (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:57

comment5, çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíàìè çäåñü, ñåêñ çíàêîìñòâà ìóæ÷èíà ñ ñìóæ÷èíîé, ðàìáëåð çíàêîìñòâà âäîâöû, íåôòåêàìñêèå èíòèì óñëóãè,

#605 By Dilfpzbu (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:46

comment1, òðàíññåêñóàëû çíàêîìñòâî ÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ, èíòèì.çíàêîìñòâà.ìóðìàíñê, ñàéò èíòèìíûõ çíàêîìñòâ ua,

#604 By Gqdeehex (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:23

comment3, ìîñêâà èíòèìíûå òîâàðû, çíàêîìñòâî ïàðû ñàìàðñêàÿ îáëàñòü, ïëàíåòà ëþáâè.ðó çíàêîìñòâà,

#603 By Cnemntgl (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:12

comment3, çíàêîìñòâà ñ ôèíëÿíäèåé, ñåêñ çíàêîìñòâà â äçåðæèíñêå, çíàêîìñòâà ãîðîäà ëèäà,

#602 By Fqaqrqdj (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:00

comment3, çíàêîìñòâî êîòîâî, ëþáîâü çíàêîìñòâà md, çíàêîìñòâà 30 ëåò äåâóøêà, çíàêîìñòâà â ðàäóæíîì,

#601 By Jheesstm (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:38

comment2, çíàêîìñòâà ãîðîä õåëüíèöüêèé, çíàêîìñòâî îáùåíèå âóêòûë ðê, ñàìàðà çíàêîìñòâà íåòðàäèöèîííûå, çíàêîìñòâî ñäåâóøêàìè â ãðîäíî,

#600 By Qdtqxnfq (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:16

comment1, êîòîâñê îäåññêîé çíàêîìñòâà, óêðàèíà ãëóõîâ çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà äëÿ ñåê â óêðàèíå, rambler çíàêîìñòâà â âåëèêîì íîâãîðîäå,

#599 By Ikaowhto (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:53

comment6, èíòèìñèòè ðó ñàéò, ñåêñ çíàêîìñòâà â í íîâãîðîäå, ñåêñ çíàêîìñòâî êîñòàíàÿ,

#598 By Uwfdmrkt (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:42

comment2, â ìîñêâå çíàêîìñòâà îò ìîëîäûå ëåò äî20 ëåò, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêîé ãîðîä êðîïîòêèí, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè èç ñàÿíñêà,

#597 By Mxuozrxz (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:19

comment4, çíàêîìñòâà âîëãîãðàäñêàÿ îáë êîòåëüíèêîâî, çíàêîìñòâà ñ èííîñòðàíöàìè èòàëèÿ, çíàêîìñòâà âî ëüâîâå, åðåâàí äåâóøêé çíàêîìñòâà,

#596 By Uokntllj (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:57

comment2, çíàêîìñòâà áåç êîììåðöèè, çíàêîìñòâà ëüãîâ, çíàêîìñòâà ñ ìóæèêàìè, çíàêîìñòâà ñ àìåðèêîé,

#595 By Lykvxojj (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:34

comment4, çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èðàìè â òâåðè, èíòèìçíàêîìñòâà äåâóøêè â âëàäèâîñòîê, çíàêîìñòâî ñ ìèíåò÷èöàìè, çíàêîìñòâî äëÿ ñåêñà ïîäðîñòêè íîâîêóçíåöê,

#594 By Yobritcp (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:11

comment6, çíàêîìñòâà ñåêñ ðå÷èöà, çíàêîìñòâî âîëîãäà, êðàø ôåòèø çíàêîìñòâà,

#593 By Urkdvtyc (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:27

comment4, çíàêîìñòâà â àòûðàó äëÿ æåíùèí, ëóãàíñê ñ÷àñòüå çíàêîìñòâà, ìàìáà çíàêîìñòâà âîëîãäà, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ãîðîä óôà,

#592 By Xlafcray (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:04

comment2, çíàêîìñòâà ñ ãîðîäà àêòîáå, çíàêîìñòâà ìóæ÷èíû 45 ëåò â ã.áðàòñêå, ýðîòè÷åñêèå çíàêîìñòâà àòáàñàð, çíàêîìñòâà ðåâäà,

#591 By Upywmofd (93.174.93.154) on 2010-07-09 09:41

comment5, ñâèíã çíàêîìñòâà â ñàíêò ïåòåðáóðãå, èùó ñïîíñîðà âîðîíåæ èíòèì, çíàêîìñòâî â ãðÿçè,

#590 By Znkpacuj (93.174.93.154) on 2010-07-09 09:19

comment2, ôèñòèíã çíàêîìñòâà ìîñêâà íîâîñòü, âîëæàíî÷êà çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà åé ñ ðàçíûìè ñòðàíàìè,

#589 By Ysfvxnxs (93.174.93.154) on 2010-07-09 08:34

comment4, ïàðû çíàêîìñòâà äîáðÿíêà, çíàêîìñòâî äëÿ ñåêñà òàãèë, çíàêîìñòâà ïî ÷àäûð-ëóíãå, êîìó çà 40 çíàêîìñòâà ïåðìü,

#588 By Xgwxhehw (93.174.93.154) on 2010-07-09 08:12

5aSfPI comment3, çíàêîìñòâà ñ ãîñïîæîé â óëüÿíîâñêå, èíòèìíûå çíàêîìñòâà âèòåáñê, ñàéòû ñåêñ çíàêîìñòâà â ìîñêâå,

#587 By Byjfmche (93.174.93.154) on 2010-07-09 04:28

comment4, ã æåëåçíîäîðîæíûé ñåêñ çíàêîìñòâà, êàìûçÿê ñåêñ çíàêîìñòâà, óçáåêèñòîí çíàêîìñòâî ïî óçáåêèñêèå, çíàêîìñòâà ìóæ÷èíû â ñòàðîì îñêîëå, çíàêîìñòâà ã ïîêðîâ,

#586 By Oxpkhuhx (93.174.93.154) on 2010-07-09 02:09

comment5, çíàêîìñòâà â ãîðîäå âåëèêèå ëóêè, áåëî÷êà íà çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè â íîâîñèáèðñêå, çíàêîìñòâà ñ äåâêàìè èç èðêóòñêà, ìåæäóíàðîäíûå çíàêîìñòâà äðóæåñêèå,

#585 By Lzpqiqaa (93.174.93.154) on 2010-07-09 02:09

comment1, àðìåíèÿ ðàçäàí çíàêîìñòâà îäíàêëàññíèêè, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîé áåç êîìïëåêñîâ, çíàêîìñòâà íà ìàéë, çíàêîìñòâà â ãîðîäå àõòóáèíñêå, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ êðàñèâîé êàðüÿíêîé æèâóùÿÿ â òàøêåíòå,

#584 By Yvioqynz (93.174.93.154) on 2010-07-09 01:23

comment3, ñýêñ çíàêîìñòâà â åêàòåðèíáóðãà, òàòàðñòàí íàá ÷åëíû çíàêîìñòâî, âèòåáñê çíàêîìñòâà ñàéò, âñòðå÷à íà ðàç ñåêñ çíàêîìñòâà, ñåêñ çíàêîìñòâà â ëó÷åãîðñêå,

#583 By Ywaumepq (93.174.93.154) on 2010-07-09 01:22

comment3, çíàêîìñòâà êðàñíîäàð ìóæ÷èí, çíàêîìñòâà ñ çàìóæíåé æåíùèíîé èæåâñêà, åêàòåðèíáóðã æåíùèíà çíàêîìñòâî, ñåêñ èíòèì ñàíêò ïåòåðáóðã, çíàêîìñòâà ïàðíè âîëãîãðàäà,

#582 By Bxxrjwbs (93.174.93.154) on 2010-07-09 00:34

comment4, ñåêñ èíòèì çíàêîìñòâà â îðåíáóðãñêîé îáë, ñåâåðîäâèíñê çíàêîìñòâà, èíòèìíûå çíàêîìñòâà íà ñàéòå, çíàêîìñòâà óñòüêàìåíîãîðñê ñåêñà, çíàêîìñòâà áèññåêñóàëîâ â íèæíåì íîâãîðîäå,

#581 By Ppvvhkcs (93.174.93.154) on 2010-07-09 00:34

comment1, ñàéò çíàêîìñòâî ñâèíãèðû, ñàìàðñêèå ñàéòû çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâî äëÿ ñêåñà ñ ãååì, ñåêñ çíàêîìñòâà â êèðåíñêå, çíàêîìñòâà äëÿ æåíàòûõ ìóæ÷èí,

#580 By Cjipizuc (93.174.93.154) on 2010-07-09 00:02

comment5, çíàêîìñòâà ñ ëåò÷èêàìè, çíàêîìñòâà â ìåãàïîëèñå, ñåêñ çíàêîìñòâà â ãîðîäå òóëà, çíàêîìñòâî ðóññêèõ, çíàêîìñòâà áëîíäèí,

#579 By Kjyosfcu (93.174.93.154) on 2010-07-09 00:02

hnOmMN <a href="http://qpmbmtgzojqq.com/">qpmbmtgzojqq</a>, [url=http://vqfeuevlpfve.com/]vqfeuevlpfve[/url], [link=http://dxrahwwbfaob.com/]dxrahwwbfaob[/link], http://wgejyjzusnzs.com/

#578 By ztkeuw (173.212.206.186) on 2010-07-08 23:49

comment6, ãäå äåâóøêå ïîçíàêîìèòüñÿ, çíàêîìñòâà ãîðîä åêàòåðèíáóðã íîâîñòü, çíàêîìñòâà â äîáðÿíêå, çíàêîìñòâà â êàðà÷àåâî ÷åðêåñèé, çíàêîìñòâà ç äåâóøêàìè ïî èíòåðíåòó,

#577 By Yshjhgbk (93.174.93.154) on 2010-07-08 23:45

comment4, çíàêîìñòâî óñëóãè, çíàêîìñòâà àíàëüíûé ôèñòèíã íîâîñòü, äåâóøêè çíàêîìñòâà ëóãàíñê, çíàêîìñòâà ãîðîäà ãëàçîâà, çíàêîìñòâà â êèðèøàõ,

#576 By Foulwxvr (93.174.93.154) on 2010-07-08 23:44

comment3, çíàêîìñòâà ñåêñ ñèìôåðîïîëü íîâîñòü, çíàêîìñòâî íà îäèí ðàç, ìîñêâà âåá êàìåðû çíàêîìñòâî, îðåõîâî çóåâî çíàêîìñòâà ìóæ÷èíû, èíòèì çíàêîìñòâà äçåðæèíñêèé,

#575 By Giulgkgo (93.174.93.154) on 2010-07-08 23:27

comment2, çíàêîìñòâà ïî êèåâó, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêîé â ìóðîìå, çíàêîìñòâà åêàòåðèíáóðã mail.ru, êðàñíîäàðñêèå èíòèì óñëóãè, çíàêîìñòâà ñ òðàíñåêñóàëàìè â ðîññèè,

#574 By Aqeafhjr (93.174.93.154) on 2010-07-08 22:53

comment4, çíàêîìñòâà ñåðïóõîâå ñåì ïàðà, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â íèêîëàåâå, ñåêñ ñàéòû èíòèì, èíòèì çíàêîìñòâà âåñüåãîíñê, çíàêîìñòâà ïîëòàâè ñåêñ,

#573 By Untecekj (93.174.93.154) on 2010-07-08 22:38